ܝܠܕܐ ܒܪܝܟܐ 

ܐܝܢ: ܢܘܼܗܪܐ ܕܢܚ ܠܙܕܝ̈ܩܐ ܘܠܰܬܪ̈ܝܨܰܝ ܠܶܒܳܐ ܚܰܕܘܬܐ. ܘܒܢܘܼܗܪܐ ܗܢܐ ܢܳܗܪܝܼܢܢ ܘܚܳܙܝܢܢ ܢܘܼܗܪܐ. ܘܒܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܰܘܗܝ ܡܶܬܚܰܠܠܝܼܢ ܘܡܶܬܡܰܪܩܝܼܢ ܩܘܼ̈ܡܠܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܡܶܫܬܰܓܢܝܼܢ ܘܡܶܬܬܰܩܢܝܼܢ ܝܰܨܪ̈ܐ ܕܟܝܢܐ. ܘܒܙܰܗܪܝܼܪ̈ܰܘܗܝ ܡܶܬܩܦܶܠ ܚܶܫܟܳܐ ܓܰܘܳܝܐ ܘܒܰܪܳܝܐ. ܕܗܘܝܘ ܢܘܼܗܪܐ ܫܪܝܪܐ ܕܡܢܗܪ ܠܟܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܡܛܠܗܕܐ ܐܡܿܪ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܼܪܝܝܐ:

«ܪܰܒܳܐ ܒܒܰܝܬܳܟ ܐܶܢ ܫܳܪܐ܆ ܐܝܼܩܳܪܐ ܠܬܰܪܥܳܟ ܗܳܘܐ.

ܟܡܐ ܗܳܟܝܠ ܢܐܪܰܒ ܬܰܪܥܳܟ܆ ܐܢ ܫܳܪܐ ܒܳܟ ܡܳܪܐ ܟܠ.

ܠܐ ܬܶܫܒܘܩ ܒܝܬ ܐܠܗܐ ܡܕܡ ܕܰܣܢܶܐ ܠܐܠܗܐ.

ܘܢܶܨܛܰܒܰܬ ܒܝܬ ܐܠܗܐ ܒܡܶܕܶܡ ܕܦܐܐ ܠܐܠܗܐ.»

ܡܟܐ ܒܚܘܼܓܳܝܐ ܘܥܘܼܝܳܕܐ ܕܝܘܡܐ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܒܘܼܪ̈ܳܟܐ ܠܒܢ̈ܝܐ ܦܳܫܛ ܐ̱ܢܐ ܠܡܰܚ̈ܒܳܢܐ ܘܰܡܝܰܩܪ̈ܢܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ -(ܘܠܟܠܗܘܢ ܡܫܝܼܚ̈ܝܐ ܓܘܢܐܝܬ)- ܟܠ ܟܪ ܕܥܳܡܪܝܼܢ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܠܗܿܢܘܢ ܕܡܬܥܰܙܝܢ ܒܐܬܪܐ ܫܝܼܬܝܼܢܳܝܐ ܕܒܝܬܢܗܪܝܢ. ܘܡܦܝܣ ܐ̱ܢܐ ܕܢܬܗܕܪܘܢ ܘܢܨܛܒܬܘܢ ܣܕܪ̈ܝܢ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܐܘܡ̈ܬܢܝܐ ܒܠܒܐ ܘܗܰܘܢܐ ܫܰܠܡܐ ܘܢܬܬܠܝܫܘܢ ܒܚܡܝܼܪܐ ܡܰܚܡܥܳܢܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܘܗܝ ܒܕܺܝܼܪ̈ܐ ܕܝܠܕܐ ܐܠܗܝܐ ܠܣܘܼܡܣܳܡܐ ܕܫܘܼ̈ܡܳܬܐ ܘܣܘܼܝܳܓܐ ܕܬܘܼܪ̈ܥܳܬܐ... ܡܛܠ ܢܰܘܚܳܐ ܘܪܰܘܚܳܐ ܡܶܣܬܰܟܝܳܢܐ ܗܰܘܢܳܢܐܝܬ ܘܣܘܟܠܐܝܬ...

ܘܒܪ̈ܓܫܐ ܚܘܝܼ̈ܚܐ ܡܦܝܼܣ ܐ̱ܢܐ ܕܫܢ̱ܬܐ 2020 ܚܕܬܐ ܕܬܗܘܐ ܚܙܝܼܩܬܐ ܒܰܛܢܢܐ ܘܟܘܼܫܪܐ ܡܢܝܼܚܳܢܐ ܕܰܡܨܰܝܒ ܠܨܘܒ ܩܰܘܡܳܐ ܒܗܝܼܠܐ ܒܰܥܒܘܪܝܗܿ. ܒܣܰܒܪܐ ܕܢܰܡܠܟ ܫܝܢܐ ܘܰܫܠܡܐ ܒܥܳܠܡܐ ܘܒܰܦܢܝܬܢ ܕܡܕܢܚܐ. ܒܒܳܥܘ ܒܥܘ ܕܢܶܬܶܠ ܠܢ ܝܰܠܕܐ ܐܠܗܝܐ ܕܢܺܐܬܰܪ ܡܢ ܚܰܕܘܳܐ ܕܢܘܼܗܪܗ ܘܰܚܢܳܢܗ ܘܚܰܘܣܳܢܗ܆ ܕܢܰܘܬܰܪ ܠܢܦܫܢ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܒܗܠܝܢ ܕܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܢܘܼܦܳܫܳܐ ܘܛܘܼܥܳܡܳܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܗ ܥܬܝܪܬܐ.

ܘܥܡ ܐܝܩܪ̈ܝ..

22 ܟܢܘܢ ܩܕܝܡ 2019: ܡܪܕܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ 

ܒܫܡ ܚܘܕܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܣܦܪܝܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ.

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ