ܫܘܼܡܠܳܝܳܐ ܘܫܘܼܥܠܳܝܳܐ

ܡܠܳܐ: ܘܡܢܗܿ ܡܰܠܝܼ ܘܐܰܡܠܝܼ ܘܫܰܡܠܝܼ ܘܫܘܼܡܠܳܝܳܐ ܒܣܘܼܟܳܠ ܓܘܼܡܪܳܐ ܕܡܕܡ. ܘܡܬܬܣܝܼܡܢܘܬܐ ܕܡܕܡ ܒܡܕܡ. ܘܰܣܥܘܼܪܝܐ ܕܡܕܡ ܡܰܠܝܐܝܬ.

ܥܠܳܐ: ܘܡܢܗܿ ܥܰܠܝܼ ܘܐܰܥܠܝ ܘܫܰܥܠܝܼ ܘܫܘܼܥܠܳܝܳܐ ܒܣܘܼܟܳܠ ܡܬܬܪܝܼܡܳܢܘܬܐ ܒܗܶܦܟܐ ܕܡܶܬܪܰܟܢܳܢܘܼܬܐ. ܘܡܬܬܪܝܼܡܢܘܬ ܕܐ̱ܢܫ ܥܠ ܐ̱ܢܫ ܘܡܬܪܰܘܪܒܳܢܘܬܐ ܘܰܒܥܳܝܐ ܕܥܶܠܳܝܘܼܬܐ.

ܣܛܪ ܡܼܢ ܐܬܘܬܐ «ܕܡܺܝܼܡ: ܡ» ܘܐܬܘܼܬܐ «ܕܥܶܐ: ܥ» ܠܝܬ ܦܘܼܪܫܳܢܐ ܒܰܝܢܬ ܛܶܟܢܳܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܳܐ ܘܗܿܘ ܕܫܘܼܥܠܳܝܳܐ.

ܐܳܬܘܼܬܐ «ܕܡܺܝܼܡ: ܡ» ܡܬܪܰܟܢܳܢܐܝܬ ܣܳܥܪܐ ܘܓܳܡܪܳܐ ܘܡܳܠܝܳܐ ܟܕ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܰܡܢܰܨܚܐ. ܘܐܬܘܼܬܐ «ܕܥܶܐ: ܥ» ܡܬܪܰܘܪܒܳܢܐܝܬ ܥܳܠܝܳܐ ܘܢܳܕܝܳܐ ܘܒܳܣܪܳܐ ܟܕ ܡܪܰܟܢܳܐ ܘܰܡܬܰܚܬܝܳܐ.

ܘܒܰܪܢܫܐ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܡܰܘܒܶܕ ܚܰܝܠܐ ܕܐܳܬܘܼܬܐ «ܕܡܺܝܼܡ: ܡ» ܟܐܡܬ ܕܫܘܼܡܠܳܝܐ ܥܳܐܠ ܬܚܝܬ ܫܘܼܠܛܳܢܳܐ ܕܐܬܘܼܬܐ «ܕܥܶܐ: ܥ» ܐܘܟܝܬ ܕܫܘܼܥܠܳܝܐ.

ܘܗܘܼ ܓܶܢܣܳܐ ܐܕܡܬܳܢܳܝܐ ܗܿܐ ܡܼܢ ܙܒܢܐ ܕܐܰܘܒܶܕ ܚܰܝܠܐ ܕܐܳܬܘܼܬܐ «ܕܡܺܝܼܡ: ܡ» ܐܘܟܝܬ ܕܫܘܼܡܠܳܝܳܐ܆ ܥܰܠܝܼܠ ܒܥܰܛܠܘܼܬ ܒܘܼܝܳܢܐ ܕܓܘܼܪ̈ܦܐ ܘܛܘܼܪ̈ܦܐ ܕܐܳܬܘܼܬ «ܥܶܐ: ܥ» ܗܿܝ ܕܒܳܢܝܳܐ ܘܡܳܠܛܳܐ ܠܫܘܼܥܠܳܝܐ.

ܡܟܝܠ ܙܕܩ ܕܢܶܚܒܘܿܩ ܐܳܬܘܼܬܐ «ܕܡܺܝܼܡ: ܡ» ܕܫܘܼܡܠܳܝܳܐ. ܘܢܶܪܕܘܿܦ ܐܳܬܘܼܬܐ «ܕܥܶܐ: ܥ» ܕܫܘܼܥܠܳܝܳܐ.

ܒܕ ܟܕ ܬܳܟܒܳܐ ܡܰܪܕܘܼܬܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܐ܆ ܫܳܚܢܐ ܘܪܳܟܟܳܐ ܪܘܼܚܳܐ ܘܢܳܗܪܐ ܥܰܝܢܳܐ ܕܡܰܕܥܳܐ ܘܝܳܪܒ ܒܘܼܝܳܢܐ. ܘܒܳܣܡܝܼܢ ܦܘܼܪ̈ܫܳܢܐ ܘܝܳܬܪܝܼܢ ܥܘܼܕܪ̈ܢܐ. ܘܡܟܐ ܟܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܟܠ ܕܰܪܓܳܝܳܐ ܘܟܠ ܫܘܼܬܐܣܳܐ... ܦܳܐܫ ܢܝܼܚܳܐ ܘܰܒܗܝܼܠܐ ܒܐܰܩܡܗ ܘܒܰܩܝܳܡܗ܆ ܘܡܶܬܝܰܬܰܪ ܒܕܰܪܓܗ ܘܕܰܘܪܗ܆ ܘܡܶܬܟܰܬܰܪ ܒܝܘܼܩܪܗ ܦܪܝܼܫܳܐ ܘܡܶܬܢܰܨܰܚ ܒܐܝܼܩܳܪܗ ܡܢܰܬܥܳܢܐ.

ܐܠܐ ܟܕ ܬܳܟܒܳܐ ܡܰܪܕܘܼܬܐ ܕܫܘܼܥܠܳܝܐ ܩܳܪܳܐ ܘܩܳܫܝܳܐ ܪܘܼܚܳܐ ܘܥܳܡܛܳܐ ܥܰܝܢܐ ܕܡܰܕܥܳܐ ܘܢܳܚܶܒ ܒܘܼܝܳܢܐ. ܘܫܳܓܫܝܼܢ ܦܘܼܪ̈ܫܳܢܐ ܘܒܳܨܪܝܼܢ ܥܘܼܕܪ̈ܢܐ. ܘܡܟܐ ܟܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܟܠ ܕܰܪܓܳܝܳܐ ܘܟܠ ܫܘܼܬܐܣܳܐ... ܦܳܐܫ ܪܝܼܒܳܐ ܘܰܙܓܝܼܪܐ ܒܐܰܩܡܗ ܘܒܰܩܝܳܡܗ܆ ܘܡܶܬܬܰܚܬܐ ܒܕܰܪܓܗ ܘܕܰܘܪܗ܆ ܘܡܶܙܕܰܥܙܰܥ ܒܝܘܼܩܪܗ ܦܪܝܼܫܐ ܘܡܶܬܛܰܪܦ ܒܐܝܼܩܳܪܗ ܡܢܰܬܥܳܢܐ.

ܡܪܕܝܢ ܡܕܝܼܢ̱ܬܐ ܥܰܬܝܼܩܬܐ: 29 ܢܝܣܢ 2020 ܝܘ̈ܡܰܝ ܟܰܘܫܳܐ ܕܡܰܪܥܳܐ ܕܟܳܪܳܢܰܐ.

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ