ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

ܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܘܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܘܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܘܰܐܡܺܝܢܽܘܬ ܩܶܪܝܳܢܳܐ

ܟܽܠ ܝܰܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܘܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܠܳܐ ܝܳܬܰܪ ܐܰܢ̱ܬ.

ܕܰܥ ܕܡܶܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܶܙܕܟܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܘܥܰܡ ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ ܡܶܬܡܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ ܠܒܰܪ ܡܰܦܩܺܝܢ ܠܗܽܘܢ܆ ܘܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܫܰܢܩܺܝܢ ܠܗܽܘܢ.

ܘܳܐܣܪܺܝܢ ܐܺܝܕܗܽܘܢ ܘܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܰܒܓܺܗܰܢܳܐ ܫܳܕܶܝܢ ܠܗܽܘܢ܀

ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܒܰܬܠܳܬ ܙܢܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܰܒܳܐ ܕܡܰܠܶܦ ܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ.

ܘܰܒܪܳܐ ܕܝܳܠܶܦ ܐܰܝܟ ܕܘܳܠܝܳܐ܆ ܐܘ ܡܰܢ ܕܦܳܠܰܚ ܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܒܟܽܠ ܚܰܝܠܳܟ ܪܚܰܡ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ܆ ܐܶܡܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ.

ܘܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܝ̈ܳܬܳܐ܀

ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܛܰܪܣܽܘܣܳܝܳܐ܆ ܡܳܪܝ ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܕܰܥܬܐ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܗܰܪܛ ܒܳܬܪܳܗ̇ ܕܬܰܘܕܥܳܟ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܗ̱ܝ ܬܪܰܡܪܡܳܟ܆ ܘܰܒܪܺܫܳܐ ܕܡܰܘܬܒ̈ܶܐ ܬܰܘܬܒܳܟ.

ܘܪܰܒܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܠܳܟ܆ ܥܰܠ ܪܳܚܡܳܟ ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܣܳܢܳܐܟ܀

ܠܳܐ ܐܰܒܽܘܟ ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܡܳܟ܆ ܘܠܳܐ ܐܰܚܽܘܟ ܘܳܐܦܠܳܐ ܪܳܚܡܳܟ.

ܡܨܶܝܢ ܕܰܢܪܺܝܡܽܘܢܳܗ̇ ܠܫܶܕܬܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܝܺܕܰܥܬܳܟ ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܟ܀

ܝܕܰܥܬܳܟ ܡܝܰܩܪܳܢܺܝܬܳܟ܆ ܘܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܢܫܰܡܫܽܘܢܳܟ.

ܘܥܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܢܫܰܡܠܽܘܢ ܢܝܳܚܳܟ܆ ܘܢܶܥܒܕܽܘܢ ܟܽܠܫܳܥ ܨܶܒܝܳܢܳܟ܀

ܠܳܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ܆ ܕܬܶܗܘܶܐ ܚܰܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܺܝܬܳܐ.

ܒܰܕ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ܆ ܘܡܺܝܬܽܘܼܬܳܐ ܠܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ܀

ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܗ̱ܝ ܕܗܰܘܢܳܐ܆ ܘܰܕܪܳܥܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܝܡܺܝܢܳܐ.

ܥܒܶܕܝܗ̇ ܠܳܟ ܒܰܪܬ ܥܶܢܝܳܢܳܐ܆ ܘܗܺܝ ܬܩܰܪܒܳܟ ܠܘܳܬ ܚܰܢܳܢܳܐ܀

ܕܠܳܐ ܩܽܘܛܳܥ ܩܢܺܝܗ̇ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܗܰܓܳܐ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘܬܳܐ.

ܘܰܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܚܒܰܢܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܕܬܶܓܠܶܐ ܠܳܟ ܟܽܠ ܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܀

ܐܶܬܒܰܩܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܕܰܠܡܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܝܰܩܪܳܢܳܐ.

ܐܰܘ ܠܟܳܗܢܳܐ ܐܰܘ ܠܡܰܠܦܳܢܳܐ܆ ܐܰܘ ܠܡܰܢ ܕܢܰܗܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܳܐ܀

ܠܡܳܐ ܡܝܰܩܰܪ ܠܰܚܒܰܢܳܢܳܐ܆ ܐܰܘ ܠܡܰܬܺܝܢܳܐ ܘܡܰܗܡܝܳܢܳܐ.

ܘܠܰܡܒܰܙܚܳܢܳܐ ܡܡܰܝܩܳܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܣܠܝܳܢܳܐ܀

ܠܳܐ ܡܰܗܢܶܐ ܛܽܘܗܡܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ܆ ܠܳܐ ܠܥܰܒܕܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܡܳܪܳܐ.

ܐܶܠܳܐ ܗܰܘܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ܆ ܕܥܳܒܕ ܠܶܗ ܠܥܰܒܕܳܐ ܡܳܪܳܐ܀

ܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܠܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܪ̈ܳܚܡܰܝܟ܆ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܘܡܰܚܒ̈ܳܢܰܝܟ.

ܘܰܡܚܰܕܝܳܢ̈ܰܝܟ ܒܩܽܘܛܳܥܰܝ̈ܟ܆ ܕܬܶܚܕܶܐ ܟܽܠ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܚܰܝ̈ܰܝܟ܀

ܕܰܐܝܟ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ܆ ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܠܳܟ ܣܰܡܳܐ ܠܟܺܐܒܰܝ̈ܟ.

ܛܰܪ ܐ̱ܪܳܙܗܽܘܢ ܒܓܰܘ ܬܰܘ̈ܳܢܰܝܟ܆ ܘܠܳܐ ܢܶܬܓܠܽܘܢ ܣܳܟ ܒܝܰܕ ܡܶܠܰܝ̈ܟ܀

ܟܬܳܒܳܐ ܒܐ̱ܪ̈ܙܰܗܘܝ ܩܳܛܽܘܠܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܠܡܰܢ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܘܗܝ.

ܘܰܠܡܰܢ ܕܦܳܪܶܫ ܣܽܘܟ̈ܳܠܰܘܗܝ܆ ܡܰܚܒܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܡܢܺܝܚܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܚܶܟܡܬܳܐ ܡܚܰܕܝܳܐ ܠܠܶܒܳܟ܆ ܘܒܽܘܝܳܢܳܐ ܡܢܺܝܚ ܠܪܶܥܝܳܢܳܟ.

ܘܺܝܕܰܥܬܳܐ ܡܒܰܨܪܳܐ ܠܡܰܘܒܠܳܟ܆ ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܢܰܦܫܳܟ܀

ܪܚܽܘܡܬܳܟ ܬܶܗܘܶܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ܆ ܘܣܰܢܝܽܘܬܳܟ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ.

ܕܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ܀

ܒܺܝܕܰܥܬܳܟ ܢܣܓܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܆ ܘܰܒܚܟܶܡܬܳܟ ܝܳܕܽܘ̈ܥܰܝܟ.

ܘܰܒܣܽܘܟܳܠܳܟ ܡܩܰܠܣ̈ܳܢܰܝܟ܆ ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ ܢܶܒܣܡܽܘܢ ܚܰܝ̈ܰܝܟ܀

ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܢܩܰܠܣܽܘܢܳܟ܆ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܢܫܰܡܫܽܘܢܳܟ.

ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܢܝܰܩܪܽܘܢܳܟ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܚܶܟܡܬܳܟ܀

ܢܶܫ̈ܶܐ ܪ̈ܳܚܡܳܢ ܚܶܟܡܬܳܟ܆ ܒܥܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܢܶܫܡܥܳܢܳܟ.

ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܕܢܶܬܩܰܕܫ̈ܳܢ ܒܳܟ܆ ܒܢ̈ܳܬ ܩܝܳܡܳܐ ܕܢܶܫܬܰܒ̈ܠܳܢ ܒܳܟ܀

ܝܺܕܰܥܬܳܟ ܡܫܰܒܠܳܢܺܝܬܳܟ܆ ܘܚܶܟܡܬܳܟ ܡܬܰܪܬܳܢܺܝܬܳܟ.

ܘܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܟ ܡܰܠܦܳܐ ܠܳܟ܆ ܟܽܠܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܟܣܳܐ ܬܺܐܪܬܳܟ܀

ܐܶܢ ܠܶܒܳܟ ܠܳܐ ܒܳܣܰܪ ܠܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ ܪܰܒܳܟ.

ܕܰܥ ܕܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ܆ ܘܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܳܐ ܨܶܝܕ ܡܳܪܳܟ܀

ܢܘܼܗܳܪܐ: ܡܐܡܪܐ ܗܳܢܐ ܢܣܝܼܒ ܘܰܠܩܝܼܛ ܡܼܢ «ܟܬܳܒܳܐ ܕܫܰܦܝܼܪ ܕܘܼܒܳܪ̈ܐ» ܕܰܥܒܝܼܕ ܠܪܰܒܰܢ ܝܘܼܚܢܢ ܡܰܘܨܠܳܝܐ ܫܢܰܬ ܐܪܡܗ 1245 ܘܰܚܬܝܼܡ ܒܪܗܘܼܡܝ ܪܰܒܬܐ ܫܢܰܬ ܐܦܣܚ 1888.