ܫܘܼܡܠܳܝܐ

ܫܘܡܠܝܐ ܡܿܢ ܢܘܼܦܳܫܐ ܗ̱ܘ ܕܢܘܼܦܳܩܳܐ ܘܦܘܼܢܳܩܳܐ. ܘܛܘܼܥܳܡܐ ܗ̱ܘ ܕܢܘܼܦܳܨܐ ܘܢܘܼܦܳܣܳܐ. ܘܒܫܘܪܝܐ: ܣܘ̈ܟܳܠܘܗܝ ܗܶܪܓܳܐ ܥܰܛܠܐ ܘܗܶܕܣܳܐ ܥܰܣܩܐ ܐܢܘܢ ܠܗܿܢܘܢ ܕܨܳܒܝܢ ܠܡܶܬܦܰܢܳܩܘܼ ܘܠܘ ܠܡܶܬܢܰܦܳܩܘܼ. ܐܠܐ ܒܪܡ ܕܘܼܪܳܫܗܘܢ ܘܚܘܼܟܳܡܗܘܢ ܒܚܰܪܬܐ ܡܘܠܕ ܚܘܼܕܳܬܐ ܪܶܥܝܳܢܳܝܐ ܘܪܘܼܚܳܢܳܝܐ ܕܡܬܪܰܡܪܰܡ ܘܡܶܬܢܰܨܰܚ ܒܦܘܼܢܳܩܳܐ ܡܪܰܥܝܢܐ ܘܢܘܼܦܳܩܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܐ ܒܟܠܗܘܢ ܦܶܪ̈ܥܐ ܘܐܶܫܟܳܪ̈ܐ ܕܚ̈ܝܐ.

ܡܛܠܗܕܐ ܐܡܪ ܡܠܦܢܢ ܪܒܐ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ.

ܠܝܬ ܕܡܶܣܬܰܟܠܳܢ ܘܠܐ ܡܰܟܝܼܟ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐ ܡܰܟܝܼܟ ܐܳܦܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢ. ܠܝܬ ܡܰܟܝܼܟ ܘܠܐ ܡܫܰܝܰܢ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐ ܡܫܰܝܰܢ ܐܳܦܠܐ ܡܰܟܝܟ. ܠܝܬ ܕܰܡܫܰܝܰܢ ܘܠܐ ܚܳܕܐ. ܟܕ ܒܟܠ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܐܝܬ ܪܕܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܥܳܠܡܐ ܗܢܐ. ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܫܝܢܐ ܥܕܡܐ ܕܩܳܪܒܝܢ ܠܘܬ ܣܒܪܐ ܕܒܐܠܗܐ܀

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ