ܩܡ ܡܪܢ ܡܼܢ ܩܒܪܐ. ܒܪܝܟ ܩܝܡܬܗ ܕܡܪܢ

ܡܶܫܬܰܢܰܩ ܥܳܠܡܐ ܒܫܶܩ̈ܠܐ ܡܰܪܝܪ̈ܐ ܩܶܨܬ ܟܰܘܫܳܐ ܩܛܝܼܪܳܝܳܐ ܕܡܰܘܬܳܢܐ ܕܟܳܪܳܢܰܐ.

ܐܝܢ: ܠܚܝܼܡ ܗ̱ܘ ܘܡܰܪܝܪ ܙܰܒܢܐ ܩܶܨܰܬ ܡܰܪܥܐ ܕܡܰܘܬܳܢܳܐ ܗܢܐ ܦܪܝܣܐ. ܘܰܡܬܰܚܡܝܼܢܢ ܒܣܰܘ̈ܓܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܐ ܕܣܘܼܪܳܩܳܐ ܘܓܘܼܠܳܙܳܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܳܐ. ܘܠܝܬ ܙܰܘܥܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܳܥܐ ܠܶܒܳܐ. ܘܠܝܬ ܡܶܐܙܠܐ ܘܡܶܐܬܝܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܣܳܘܚܳܐ ܪܘܼܚܳܐ. ܐܠܐ ܐܦܢ ܡܬܰ̇ܚܡܝܢܢ ܦܓܪܢܐܝܬ܆ ܒܪܡ ܪܘܚܢܐܝܬ ܕܳܝܨܝܢܢ ܒܩܝܳܡܬܐ ܦܪܘܿܩܝܬܐ ܗܿܝ ܕܰܓܠܬ ܘܰܫܪܬ ܚܰܝܠܐ ܕܡܰܘܬܐ. ܒܕ ܚܰܕܘܳܐ ܦܨܝܼܚܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܐ ܢܳܣܶܟ ܘܚܳܒܶܟ ܢܫܰܡܬܐ ܕܣܰܒܪܐ ܒܠܶܒܘ̈ܬܐ ܘܬܰܪ̈ܥܝܳܬܐ ܡܛܠ ܚܘܼܠܡܳܢܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܐ ܕܚ̈ܝܐ ܒܟܠܗܘܢ ܚܰܘܩ̈ܝܗܘܢ ܘܦܶܪ̈ܥܝܗܘܢ. ܕܣܰܒܪܳܐ ܛܒܐ ܠܐ ܚܳܐܒ ܘܐܦܠܐ ܡܳܪܥ.

ܐܝܢ: ܐܬܬܕܝܫܘ ܥܘ̈ܩܣܐ ܕܡܰܙܠܳܢܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܒܳܣܪܐ ܘܫܳܝܛܐ ܗ̱ܘܬ ܐܝܩܪܐ ܘܢܨܚܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܐܢܫܘܬܐ. ܘܒܳܪܩܝܢ ܒܰܪ̈ܩܐ ܕܩܝܡܬܐ ܒܥܘ̈ܡܩܰܝ ܠܒܘ̈ܬܐ. ܘܰܡܫܰܟܢܝܢ ܚܝܠܐ ܘܚܘܼܣܳܢܳܐ ܥܘܼܙܳܝܐ ܓܰܘܳܝܐ.

ܒܕ ܢܘܼܗܪܐ ܕܚܘܼܒܐ ܘܡܘܼܟܳܟܐ ܕܰܙܠܝܼܚ ܒܰܨܠܝܒܐ ܘܐܰܫܝܕ ܒܩܝܡܬܗ ܕܡܫܝܼܚܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܶܩܦܰܠ ܩܳܦܶܠ ܚܶܫܘܟܐ ܘܨܰܘܪ̈ܢܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܶܬܠܰܫ ܬܳܠܫ ܚܘ̈ܫܳܒܰܝ ܫܘܼܥܠܳܝܐ ܘܫܘܼܒܗܳܪܐ ܘܦܘܼܠܳܓܳܐ ܘܪ̈ܥܝܳܢܝ ܒܘܼܣܒܳܣܐ ܘܒܘܼܠܒܳܠܐ ܘܢܘܼܟܳܝܐ.

ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܗܟܢܐ ܣܳܪܟ ܘܣܳܒܟ ܒܪܢܫܐ ܒܛܰܥܡܐ ܘܰܛܥܳܡܐ ܒܣܝܡܐ ܕܚܘܼܒܐ ܘܚܢܢܐ ܘܚܰܘܣܳܢܐ ܐܠܗܳܝܐ ܐܝܟ ܚܰܕܘܐ ܕܕܳܢܚ ܒܣܘ̈ܟܠܐ ܡܰܚܝ̈ܢܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܿܩܝܬܐ. ܠܝܬ ܡܰܘܒܠܐ ܕܗܰܢܝ ܝܘܩܪܗܿ ܐܝܟ ܡܣܬܰܟܠܳܢܘܬܐ ܕܡܬܟܰܪܙܐ ܘܡܬܦܰܪܣܐ ܒܣܘ̈ܟܠܝܗܿ. ܠܝܬ ܕܪܓܝܓ ܥܢܝܢܗ ܐܝܟ ܣܘܼܟܠܐ ܗܢܐ ܕܐܡܝܼܪ ܠܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܒܘܓ: «ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܆ ܕܠܰܘ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐܶܫܬܪܺܝ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܶܗ ܒܡܰܘܬܶܗ ܐܶܫܬܪܺܝ ܡܘܰܬܳܐ. ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܡܰܘܬܳܐ ܫܪܳܬ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܓܠܳܐ ܓܠܳܬ ܘܚܰܘܝܰܬ ܕܰܫܪܶܐ ܡܰܘܬܳܐ.»

ܒܕܓܘܢ ܒܦܘܼܪܣܐ ܕܚܘܼܓܳܝܐ ܕܥܐܕܐ ܗܢܐ ܒܪܝܟܐ ܫܘܳܬ ܥܡ ܒܢ̈ܝ ܝܩܪܬܝ ܬܗܢܝ̈ܬܐ ܚܡܝܼܡ̈ܬܐ ܘܠܒܳܢ̈ܝܬܐ ܡܩܪܒ ܐ̱ܢܐ ܠܟܠ ܘܠܟܠܗܘܢ ܡܥܕ̈ܥܕܢܐ ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܠܡܰܚ̈ܒܢܐ ܘܰܡܝܰܩܪ̈ܢܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܘܝܳܪܬܘܼܬܗ ܫܝܼܬܳܢܳܝܬܐ. ܘܡܦܝܣ ܐ̱ܢܐ܆ ܕܢܶܬܠ ܡܪܝܐ ܚܟܡܬܐ ܠܡܶܬܬܕܝ̈ܠܳܢܐ ܘܰܡܒܰܚ̈ܢܳܢܐ ܕܢܶܙܟܘܢ ܠܡܰܪܥܳܐ ܦܪܝܼܣܐ ܘܩܛܘܿܠܐ ܒܰܫܟܳܚܬܐ ܕܙܰܗܪܐ ܕܣܰܡܡ̈ܢܐ ܡܬܒܰܥܝ̈ܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܡܰܦܩܳܢܐ ܫܰܝܢܳܝܐ ܠܟܠܗ ܥܳܠܡܐ. ܕܢܬܢܛܪ ܟܠܢ ܥܡ ܟܠܢ ܒܚܘܼܠܡܢܐ ܫܰܠܡܐ: ܠܟܘܼܫܪܐ ܕܰܡܢܰܨܚ ܘܰܡܪܰܡܪܡ ܠܥܬܝܕܘܬܐ ܘܬܰܩܢܘܬܐ ܛܒܬܐ.

ܥܡ ܐܝܩܳܪ̈ܝ ܘܥܘܼ̈ܕܥܳܕܝ ܠܒܢ̈ܝܐ..

ܡܪܕܝܢ: 19 ܢܝܣܢ 2020

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ